A minimum of 3 characters is required

Home

Γνωρίζεις πραγματικά ποιός είναι ο Πελάτης σου; Έχετε υιοθετήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσετε τον επιχειρηματικό σας κίνδυνο;

imagekyc.jpg

 

Γνωρίζατε ότι σύμφωνα με την 4η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, από τις 26 Ιουνίου 2017, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να υιοθετήσουν τις απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες για την αποτελεσματική συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία: Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.


1.    Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε:
 
Η Infocredit Group αναγνωρίζεται στην αγορά για τις υψηλές της επιδόσεις και τα επαγγελματικά της επιτεύγματα και έχει διακριθεί ανάμεσα σε ανταγωνιστικές εταιρείες, γεγονός που την έχει καταστήσει κορυφαία εταιρεία στην αγορά διαχείρισης κινδύνων και στο τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.


Μέσω της πρόσφατης ανανέωσης της στρατηγικής της συνεργασίας με την LexisNexis® Risk Solutions - μέλος της RELX Group και ηγέτιδα εταιρεία στους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και ανάλυσης δεδομένων - η Infocredit Group έχει καταστεί ως ο αποκλειστικός συνεργάτης της LexisNexis® Risk Solutions στην Ελλάδα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελληνικού κοινού αλλά και την ενημέωση των τοπικών οργανισμών όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και τη σημασία συμμόρφωσης με τη σχετική νομοθεσία [ο  περί  της  Παρεμπόδισης  και  Καταπολέμησης  της  Νομιμοποίησης Εσόδων  από  Παράνομες  Δραστηριότητες  Νόμος  του  2007 (188(I)/2007)].

 

Μέσω της στρατηγικής αυτής συνεργασίας δίνεται η δυνατότητα παροχής πρόσβασης στο εργαλείο WorldCompliance, μία από τις πιο ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων παγκοσμίως, σχετικά με πληροφόρηση για άτομα, εταιρείες και πλοία που πιθανόν να έχουν εμπλακεί σε Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας και άλλα συναφή αδικήματα και προσφέρει δυνατότητα εναρμόνισης τόσο με την σχετική ελληνική νομοθεσία όσο και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα Διεθνή Πρότυπα.

 

Μέσω του συστήματος της WorldCompliance σας δίνεται η δυνατότητα έρευνας και ελέγχου του πελατολογίου σας σε παγκόσμιες βάσεις δεδομένων που αφορούν:  

 

  • - Παγκόσμιες Λίστες Κυρώσεων (Sanction lists - όπως EU Terrorism List, FBI Top Ten Most Wanted, SDN & Blocked Entities, World Bank Debarred Parties List κ.α)  

  • - Παγκόσμιες Λίστες Επιβολών (Enforcement lists - Securities and Exchange Commission (SEC), United States, Bundesaufsichtsamt fuer das Finanzwesen (BaFin) κ.α.)  

  • - Παγκόσμιες Λίστες Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (PEPs)  

  • - Δυσμενή δημοσιεύματα στον παγκόσμιο τύπο (Adverse Media - περισσότερες από 30.000 Μέσα Ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο)

 

Πέραν όμως του συστήματος WorldCompliance και βάσει του όγκου και συχνότητας των ερευνών, η LexisNexis Risk Solutions προσφέρει άλλες δύο λύσεις για πιο αποτελεσματική διεργασία αλλά και με δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας ελέγχου και συνεχής παρακολούθησης.

 

1.    LexisNexis Data License: μέσω του οποίου παρέχονται όλες οι βάσεις δεδομένων της WorldCompliance, με την ικανότητα απλής και γρήγορης διασύνδεσής τους στα συστήματα των εταιρειών και δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης.

 

2.    LexisNexis Bridger Insight tool: πρόκειται για ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα, με δυνατότητα ελέγχου μεγάλου όγκου οντοτήτων και προγραμματισμένης συνεχής παρακολούθησης.


ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ:

Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να λάβετε την ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ στη βάση δεδομένων WorldCompliance για 15 μέρες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Infocredit Group.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ:         +357 22 398000
Email:        compliance@infocreditgroup.com 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.infocredigroup.com 

 


2.    Νόμος 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» - Σκοπός και Υπόχρεα Πρόσωπα [απόσπασμα από τις ανακοινώσεις που δημοσιοποιήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας]

 

  • - Σκοπός

 

Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στη νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/15/25.11.2005), διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29/4.8.2006) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995  (ΦΕΚ Α' 173), όπως ισχύουν.

 

  • - Υπόχρεα πρόσωπα βάση του Νόμου

 

Ως υπόχρεα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου νοούνται τα εξής φυσικά και νομικά πρόσωπα:

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα
β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
γ) Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
δ) Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου
ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.
στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.
ζ) Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.
η) Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.
θ) Οι οίκοι δημοπρασίας
ι) Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.
ια) Οι εκπλειστηριαστές
ιβ) Οι ενεχυροδανειστές
ιγ) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, είτε ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων είτε βοηθώντας στο σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:


i) Την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,
ii) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους,
iii) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων,
iv) την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών,
v) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, εμπιστευμάτων (trusts) ή ανάλογων νομικών σχημάτων.


Η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος συμμετέχει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εάν οι νομικές συμβουλές του παρέχονται με σκοπό τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων ή εν γνώσει του γεγονότος ότι ο πελάτης του ζητεί νομικές συμβουλές προκειμένου να διαπράξει τα ως άνω αδικήματα.

 

 

3.    LexisNexis Risk Solutions

Με πωλήσεις πέραν των 1,4 δισ. Δολλαρίων και 4.000 εργαζομένους παγκόσμια, η LexisNexis Risk Solutions παρέχει λύσεις και εργαλεία λήψης αποφάσεων που συνδυάζουν το δημόσιο και το βιομηχανικό περιεχόμενο με την προηγμένη τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων που βοηθούν στην αξιολόγηση και την πρόβλεψη κινδύνου, καθώς και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας κάθε οργανισμού.
 
«Στη LexisNexis Risk Solutions πιστεύουμε στην ισχύ των δεδομένων και των προηγμένων αναλυτικών στοιχείων για την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.»
 
Με εμπειρία πέραν των 40 ετών, η LexisNexis Risk Solutions θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους και πιο αξιόπιστους παρόχους αναλύσεων δεδομένων για οργανισμούς που αναζητούν υλοποιήσιμες γνώσεις στο τομέα της διαχείρισης κινδύνων και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία διατηρεί παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και απορρήτων.
 
Με έδρα την μητροπολίτικη Ατλάντα των ΗΠΑ η LexisNexis Risk Solutions εξυπηρετεί πελάτες σε περισσότερες από 180 χώρες, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων 8 από τις 10 μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κ.α. και αποτελεί μέρος του RELX Group Ρlc, ενός παγκόσμιου φορέα παροχής πληροφοριών και αναλύσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο φάσμα της βιομηχανίας.


Βραβεία και άλλες διακρίσεις

 

i.    Asian Private Banker's Technology Awards 2017 – η LexisNexis βραβεύθηκε ως ‘Best AML Solution’
ii.   2014 winner of The Compliance Register Platinum Awards ως ο ‘Καλύτερος προμηθευτής τεχνολογικών λύσεων: Οικονομικό έγκλημα και κυρώσεις’
iii.   LexisNexis Bridger Insight XG tool: νικητής του Celent’s 2013 XCelent Service Award για παγκόσμιους καταλόγους και κυρώσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες: www.lexisnexis.com/risk


Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ:         +357 22 398000
Email:       info@infocreditgroup.com 
Website:   www.infocredigroup.com 


Infocredit Group, αποκλειστικός στρατηγικός συνεργάτης της LexisNexis Risk Solutions στην Ελλάδα
 

Το άρθρο έχει επίσης κοινοποιηθεί στην ελληνική σελίδα naftemporiki.gr στις 6 Ιουνίου, 2018 (Πηγή).